Obchodní podmínky

 

společnosti

BP STAVBY CZ s.r.o.

se sídlem Dýšina, V. Brožíka 317, PSČ 330 02

: 252 01 506

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddílu C, vložce 7965

 

 verze 1/2012 platná a účinná od 01.09.2012

 

Obsah obchodních podmínek:

1.        Obecná ustanovení

2.        Povinnosti Zhotovitele

3.        Podklady pro provedení díla

4.        Stavební deník

5.        Věci a jiná plnění určená k provedení díla

6.        Vlastnické právo ke zhotovované věci a nebezpečí škody na zhotovované věci

7.        Cena díla

8.        Platební podmínky

9.        Způsob provádění díla

10.      Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana při provádění díla

11.      Provedení díla

12.      Záruka za jakost

13.      Vady díla

14.      Prodlení zhotovitele

15.      Smluvní pokuty

16.      Odstoupení od smlouvy

17.      Postoupení pohledávek

19.      Započtení pohledávek

20.      Ostatní a závěrečná ustanovení


 

 

 

1.   Obecná ustanovení

 

1.1.     Tyto obchodní podmínky určují v souladu s ust. § 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, část obsahu smlouvy o dílo, ve které vystupuje obchodní společnost BP STAVBY CZ s.r.o. na straně objednatele a ve které je uveden výslovný odkaz na tyto obchodní podmínky (dále jen jako „Obchodní podmínky“). 

 

1.2.     Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Obchodních podmínek.

 

1.3.     Smluvní ujednání budou v případě pochybností o jejich obsahu vykládány v souladu s principy a zásadami obsaženými v těchto Obchodních podmínkách.

 

1.4.     Obchodní podmínky jsou k dispozici v písemné formě v sídle společnosti BP STAVBY CZ s.r.o. a dále v elektronické formě na internetové adrese společnosti BP STAVBY CZ s.r.o. www.bpstavby.cz. K závaznosti Obchodních podmínek pro Zhotovitele v konkrétním smluvním vztahu pak postačuje již jejich zpřístupnění na internetových stránkách Objednatele a odkaz na ně v jednotlivých smlouvách o dílo či objednávkách Objednatele. Podpisem smlouvy o dílo či objednávky Zhotovitel potvrzuje, že se s těmito Obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

 

1.5.     „Objednatelem“ se pro účely těchto Obchodních podmínek dále rozumí obchodní společnost s BP STAVBY CZ s.r.o., se sídlem Dýšina, V. Brožíka 317, PSČ 330 02, : 252 01 506, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddílu C, vložce 7965.

 

1.6.     „Zhotovitelem“ se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí osoba, která s Objednatelem uzavřela smlouvu o dílo, ve které vystupuje na straně zhotovitele.

 

 

2.         Povinnosti Zhotovitele

 

2.1.     Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad, na své nebezpečí a na svoji odpovědnost ve sjednané době, a to způsobem v souladu s příslušnými závaznými právními předpisy a směrnými normami ČSN (nebo DIN, případně EN, v případě, že příslušné české normy neexistují).

 

2.2.     Nevyplývá-li ze smlouvy jinak, je Zhotovitel oprávněn provést bezvadné dílo před sjednanou dobou.

 

 

2.3.     Při provádění díla postupuje Zhotovitele samostatně, je však vázán pokyny Objednatele. V případě pokynů Objednatele je Zhotovitel povinen upozornit na případnou nevhodnost pokynu, ledaže tuto nevhodnost nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče. Stejně tak je Zhotovitel povinen upozornit Objednatele na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele. Na nevhodnost pokynu nebo věcí Objednatele je Zhotovitel povinen upozornit písemně s uvedením důvodů, pro které považuje pokyn nebo věci za nevhodné.

 

2.4.     Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla či jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele. Při provádění díla či jeho části jinou osobou odpovídá Zhotovitel tak, jako by dílo prováděl sám. Hodlá-li Zhotovitel pověřit prováděním díla či jeho části jinou osobu, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit Objednateli, nesdělí-li Objednatel písemně do 5 pracovních dnů, že souhlasí, pak platí, že nesouhlasí. V případě další osoby má Objednatel stejná práva, jak je výše uvedeno, ohledně vyjádření nesouhlasu s prováděním díla prostřednictvím další osoby. Objednatel je oprávněn trvat na tom, aby Zhotovitel prováděl dílo sám.

 

2.5.     Zhotovitel je povinen v každém ohledu dbát práv a oprávněných zájmů Objednatele a postupovat vždy v souladu s nimi.

 

2.6.     Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti zaměstnavatele vyplývající z pracovněprávních předpisů, zejména je povinen pečovat o zdraví a bezpečnost zaměstnanců, zajišťovat zaměstnancům bezpečné a zdravotně nezávadné pracovní prostředí, respektovat právo zaměstnanců na svobodu sdružování a právo na kolektivní vyjednávání, zvyšovat povědomí a angažovanost zaměstnanců v oblasti společenské odpovědnosti, nevyužívat dětskou práci a nucenou práci, neuplatňovat ani nepodporovat žádnou formu diskriminace a nátlaku a nebránit zaměstnancům v uplatňování práva na nezávislé myšlení a jednání.

 

2.7.     Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen do 10ti dnů ode dne doručení žádosti Objednatele předložit Objednateli bankovní záruku, a to od celoevropsky uznávané bankovní instituce, a to dle požadavku Objednatele, až do výše celkové ceny za dílo s tím, že bankovní záruka bude sjednána jako neodvolatelná a nepodmíněna a bude se vztahovat na veškeré pohledávky Objednatele, které mu mohou vzniknout vůči Zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla, s platností minimálně do termínu o jeden měsíc delšího než je předpokládaný termín dokončení díla. Text této bankovní záruky musí odpovídat vzoru bankovní záruky předem odsouhlasenému Objednatelem.

 

2.8.     Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen na své náklady sjednat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností Zhotovitele, s to na věcech i na zdraví, ať se jedná o škodu způsobenou provozní činností Zhotovitele, vadným výrobkem, či jinak v souvislosti s činností Zhotovitele, včetně možných škod způsobených zaměstnanci a dodavateli Zhotovitele, a to do výše ceny díla, nebude-li ve smlouvě uvedena částka vyšší. Na žádost Objednatele je Zhotovitel dále povinen na své náklady sjednat pojištění veškerých stavebních a montážních rizik pokrývající škody, které mohou vzniknout v průběhu provádění díla na tomto díle, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště, a to do výše ceny díla, nebude-li ve smlouvě uvedena částka vyšší.  Doklady o pojištěních dle tohoto odstavce je povinen Zhotovitel předložit Objednateli do 5ti pracovních dnů od doručení žádosti Objednatele dle tohoto odstavce.

 

 

3.         Podklady pro provedení díla

 

3.1.     Objednatel předá Zhotoviteli podklady pro provedení díla při podpisu smlouvy o dílo, a to v jednom vyhotovení. Zhotovitel je oprávněn podklady, které mu byly předány Objednatelem, použít výhradně pro plnění předmětné smlouvy o dílo. Po skončení stavby je Zhotovitel povinen vrátit takto poskytnuté podklady Objednateli. Jakékoliv jiné použití je dovoleno pouze s předchozím výslovným písemným souhlasem Objednatele. Veškeré předané podklady zůstávají vlastnictvím Objednatele.

 

3.2.     Zhotovitel je povinen prověřit a přezkoumat předané podklady a oznámit písemně Objednateli zjištěné vady, opomenutí, rozpory, neúplné popisy a připomínky k předpokládanému způsobu provádění prací, i když jsou v souladu s ostatními pracemi, dodávkami, zařízeními a výkony, spolu s návrhy nebo pokyny k odstranění zjištěných vad, a to do 5ti dnů po jejich převzetí. V případě částí projektové dokumentace a jiných podkladů dodávaných Objednatelem po podpisu smlouvy o dílo, je povinností Zhotovitele prověřit předané podklady do 5ti dnů po jejich převzetí. Zhotovitel není oprávněn po uplynutí výše uvedených lhůt namítat, že mu nebyly známy vady a nedostatky dokumentace, které mohl zjistit z předaných podkladů. Pokud Zhotovitel opomenul toto písemné upozornění na nedostatky v předaných podkladech učinit, je odpovědný za všechny s tím spojené následky a je povinen provést všechny smluvní práce a výkony nezbytné pro řádné dokončení díla, a to na svůj náklad.

 

 

4.         Stavební deník

 

4.1.     Stavbyvedoucí nebo jiný písemně pověřený pracovník Zhotovitele je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník o prováděných pracích, do kterého zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, a to zejména:

-               údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti;

-               odchylky od projektové dokumentace nebo od podmínek stanovených stavebním povolením anebo jiným rozhodnutím nebo opatřením;

-               zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace;

-               další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí u zemních prací a terénních úprav apod.

 

4.2.     Mimo stavbyvedoucího zapisuje potřebné záznamy ve stavebním deníku ze strany Objednatele i jeho oprávněný zaměstnanec.

 

4.3.     Stavební deník je povinen vést Zhotovitel dle podmínek a v rozsahu stavebního zákona a vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj. č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Jméno zaměstnance Zhotovitele, který je pověřen vedením stavebního deníku, musí být uvedeno ve smlouvě o dílo. Případná změna pověřené osoby může být provedena pouze na základě písemného oznámení Zhotovitele Objednateli.

 

4.4.     Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního deníku v průběhu pracovní doby, a to v místě provádění díla  

 

4.5.     Povinnost Zhotovitele k vedení stavebního deníku končí dle platných právních předpisů dnem, kdy dojde k převzetí díla. Zhotovitel je však povinen následně vést stavební deník i po dobu odstraňování stavebních vad a nedodělků podle kolaudačního rozhodnutí, jakož i předávacího protokolu, resp. po celou dobu, po kterou je Zhotovitel na předmětné stavbě pro Objednatele činný.

 

4.6.     Denní záznamy se zapisují do stavebního deníku denně.

 

 

5.         Věci a jiná plnění určená k provedení díla

 

5.1.     Věci a plnění, která jsou potřebná k provedení díla a k jejichž opatření není podle smlouvy zavázán Objednatel, je povinen opatřit Zhotovitel.

 

5.2.     Za věc převzatou od Objednatele do opatrování za účelem jejího zpracování při provádění díla nebo za účelem její opravy nebo úpravy odpovídá v plném rozsahu Zhotovitel Objednateli jako skladovatel.

 

5.3.     Po dokončení díla nebo po zániku závazku dílo provést, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu vrátit Objednateli věci od něho převzaté, jež nebyly zpracovány při provádění díla.

 

5.4.     Ohledně věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla, má Zhotovitel postavení prodávajícího, pokud z ustanovení smlouvy o dílo a obchodního zákoníku nevyplývá něco jiného. Není-li dohodnuto jinak, má za to, že kupní cena těchto věcí je již zahrnuta v ceně díla a Zhotovitel u těchto věcí nemá nárok na úhradu ceny za takto opatřené věci.

 

 

6.         Vlastnické právo ke zhotovované věci a nebezpečí škody na zhotovované věci

 

6.1.     Vlastníkem díla je od počátku Objednatel, není-li jím jiná od Zhotovitele odlišná osoba, která je ve smluvním vztahu s Objednatelem.

 

6.2.     Nebezpečí škody na věci nese od uzavření smlouvy do doby předání a převzetí řádně provedeného díla Zhotovitel. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci i po dobu prodlení s odstraňováním vad.

 

7.         Cena díla

 

7.1.     Cena díla přestavuje sjednanou hodnotu veškerého plnění a závazků Zhotovitele podle příslušné smlouvy o dílo, včetně závazků vyplývajících ze Zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost. Pro případ zjištění úpadku Zhotovitele, pro případ, kdy z jakýchkoli důvodů Zhotovitel nebude moci dostát svým závazkům vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost, nebo pro případ, kdy jeho závazky vyplývající z poskytnuté záruky jakost zaniknou, smluvní strany oceňují hodnotu záruky na částku odpovídající 20 % z ceny díla uvedené výše v tomto článku bez daně z přidané hodnoty (dále jen jako „hodnota záruky“). Dojde-li ke zjištění úpadku Zhotovitele, nebude-li Zhotovitel moci dostát svým závazkům vyplývajícím ze záruky za jakost, nebo zaniknou-li závazky Zhotovitele vyplývající z poskytnuté záruky za jakost, pak platí, že cena díla uvedená výše v tomto článku bez daně z přidané hodnoty je snížena o dohodnutou hodnotu záruky, přičemž tento účinek nastává okamžikem právní moci rozhodnutí o zjištění úpadku Zhotovitele, okamžikem, kdy nastane skutečnost zakládající nemožnost splnění závazků Zhotovitele ze smlouvy o dílo, nebo kdy dojde k zániku závazků Zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost.  Zhotovitel má v důsledku toho nárok na zaplacení ceny za dílo v rozsahu a výši odpovídající reálné hodnotě jím na díle realizovaných prací a dodávek ponížené o sjednanou hodnotu záruky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

 

7.2.     Cena díla je stanovena jako konečná a zahrnuje veškeré nutné, obvyklé, sdělené a též spravedlivě očekávané práce nutné k provedení díla dle smlouvy o dílo a předložených podkladů. V dohodnuté ceně jsou zahrnuty všechny práce a dodávky včetně vedlejších, pomocných a doplňkových výkonů, režijních nákladů, dopravy, zařízení staveniště, geodetických prací a další náklady, které patří k úplnému a bezvadnému provedení předmětu díla. Veškeré tyto práce a dodávky, i pokud nejsou ve smlouvě o dílo výslovně uvedené, je Zhotovitel povinen provést.

 

7.3.     Cena díla bude snížena, pokud Zhotovitel provede dílo v rozsahu menším, než stanoví smlouva o dílo, projektová dokumentace nebo rozpočet. Cena díla bude snížena o část, kterou Zhotovitel neprovedl, a to na základě ceny části díla, která nebyla provedena a která bude stanovena podle rozpočtu. Práva Objednatele uplatňovat vůči Zhotoviteli nároky za vad, nároky na náhradu škody, jakož i jiné nároky ze smlouvy o dílo či těchto Obchodních podmínek, tím nejsou dotčena.

 

7.4.     Práce za hodinovou mzdu nebudou hrazeny.

 

7.5.     Objednatel je oprávněn zadržet z ceny díla 10 % podíl z každé fakturované částky včetně DPH jako záruku za vady. Těchto 10 % z každé fakturované částky představuje záruku za vady, které se objeví během realizace díla až do předání díla zadavateli Objednatele. Tato část ceny díla se označuje jako pozastávka.

Pro první část pozastávky ve výši 5 % z ceny díla, která tvoří záruku za vady, které se objeví v průběhu realizace díla do předání díla Objednateli, platí stejná lhůta splatnosti jako pro faktury, přičemž lhůta pro úhradu počíná plynout ode dne obdržení písemné žádosti Zhotovitele o její uvolnění, kterou je Zhotovitel oprávněn zaslat Objednateli nejdříve po řádném předání a převzetí díla Objednatelem.

 

Pro druhou část pozastávky ve výši 5 % z ceny díla, která tvoří záruku za vady, které se objeví v průběhu realizace díla a do předání díla zadavateli Objednatele, platí stejná lhůta splatnosti jako pro faktury, přičemž lhůta pro úhradu počíná plynout ode dne obdržení písemné žádosti Zhotovitele o její uvolnění, kterou je Zhotovitel oprávněn zaslat Objednateli nejdříve po řádném předání a převzetí celé stavby bez vad a nedodělků zadavatelem Objednatele.

 

7.6.     Namísto pozastávky je Zhotovitel oprávněn s předchozím písemným souhlasem Objednatele poskytnout Objednateli bankovní záruku, a to od celoevropsky uznávané bankovní instituce, a to ve výši pozastávky s tím, že bankovní záruka bude sjednána jako neodvolatelná a nepodmíněná a bude se vztahovat na provádění díla a vady vzniklé v souvislosti s realizací díla. Text této bankovní záruky však musí odpovídat vzoru bankovní záruky předem odsouhlasenému Objednatelem.

 

 

8.         Platební podmínky

 

8.1.     Veškeré platby se provádějí bezhotovostním převodem.

 

8.2.     V případě úhrady ceny díla formou měsíčních daňových dokladů (dílčí plnění), se smluvní strany dohodly na smluvním datu zdanitelného plnění, za který se považuje poslední den daného měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu – konečné faktuře je den předání a převzetí díla uvedený v zápise o předání a převzetí.

 

8.3.     Zhotovitel je povinen vypracovat měsíčně nejpozději do posledního dne každého kalendářního měsíce soupis provedených prací a tento soupis v téže lhůtě předložit Objednateli k odsouhlasení. Na základě Objednatelem podepsaného soupisu provedených prací vystaví Zhotovitel fakturu dle podmínek sjednaných ve smlouvě, na jejichž základě bude provedena úhrada. Toto platí, pokud není stanoven jiný platební nebo fakturační kalendář.

 

8.4.     Daňový doklad - faktura  se doručuje doporučeně na adresu pro doručování Objednatele, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo mohou být předány osobně v sídle Objednatele, jiné předání faktur nebude Objednatelem akceptováno a takto doručené faktury nebudou zařazeny do účetní evidence Objednatele a neběží jejich splatnost.

 

8.5.     Dnem úhrady daňového dokladu - faktury se rozumí den odepsání předmětné částky z účtu Objednatele.

 

8.6.     Daňový doklad – faktura musí vždy obsahovat náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů a dále:

-         pořadové číslo dokladu;

-         číslo smlouvy, název stavby, období, kdy byly práce prováděny;

-         podpis oprávněného zástupce Zhotovitele.

 

Přílohou faktury musí být oboustranně podepsaný soupis provedených prací včetně jejich ocenění.

 

8.7.     Nebude-li daňový doklad - faktura obsahovat výše uvedené náležitosti či přílohu, nebo je bude uvádět chybně, nebo bude fakturováno vadné plnění, je Objednatel oprávněn vrátit takový doklad k přepracování ve lhůtě splatnosti. Při vrácení daňového dokladu – faktury uvede Objednatel důvod vrácení. Po doručení opraveného nebo nově vystaveného daňového dokladu – faktury běží nová lhůta splatnosti.

 

8.8.     Splatnost faktur činí 30 dní ode dne jejich řádného doručení dle odst. 8.4. tohoto článku. Nárok Objednatele na zadržení pozastávek dle Obchodních podmínek není tímto ujednáním dotčen.

 

8.9.     V případě úhrady faktury ze strany Objednatele do pěti dnů ode dne jejího doručení vzniká Objednateli bez dalšího nárok na slevu z ceny díla (skonto), a to ve výši 5 % z výše fakturované částky bez DPH. V takovém případě je Objednatel oprávněn uhradit fakturu Zhotovitele v částce ponížené o tuto slevu.  

 

 

9.         Způsob provádění díla

 

9.1.     Zhotovitel je povinen provést dílo pouze kvalifikovanými zaměstnanci. Zhotovitel odpovídá za to, že bude mít pro své zaměstnance veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační potvrzení pro provádění díla. Zhotovitel je povinen ve vztahu k zaměstnancům dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy.

 

9.2.     Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle smlouvy o dílo a těchto Obchodních podmínek.  Objednatel je však oprávněn nad rámec původního ujednání v příslušné smlouvě o dílo kdykoliv v průběhu provádění díla jednostranně omezit jeho rozsah, aniž by to mělo vliv na cenu jednotkových cen zbývajících prací.

 

9.3.     Zhotovitel bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv a ostatní nutné osobní ochranné pracovní prostředky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí Objednatele (např. při provádění dokončovacích prací v interiérech). O udělení výjimky musí být učiněn písemný zápis ve stavebním deníku.

 

9.4.     Zhotovitel je povinen nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných hygienických předpisů, ČSN a stavebního povolení.

 

9.5.     Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zák. č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění. Zhotovitel je povinen před započetím díla předložit seznam všech stanovených (dále jen SM) a pracovních (dále jen PM) měřidel, která v průběhu zakázky bude používat k měření. Rovněž se vyžaduje označení orientačních měřidel (OM), která musí být prvotně kalibrována. Skončí-li v průběhu výstavby platnost kalibrace nebo ověření měřidla, které je uvedeno na seznamu, je Zhotovitel povinen toto měřidlo ihned vyřadit z používání a nahradit měřidlem jiným, které doplní do výše uvedeného seznamu. Při poškození měřidla (SM, PM) je Zhotovitel povinen toto měřidlo okamžitě vyřadit z používání a následně odstranit ze stavby. Speciální měřidla, používaná Zhotovitelem na stavbách, smějí používat pouze ti pracovníci Zhotovitele, kteří k tomu mají odborné znalosti nebo speciální zkoušky. Při jakékoliv poruše měřidla je pracovník Zhotovitele povinen okamžitě přestat měřidlo používat a zkontrolovat, zda nebylo vadné měřidlo již používáno na předešlá měření. Za předpokladu, že chyba měřidla již ovlivnila výsledky měření, je povinen svým podpisem potvrdit neplatnost předcházejících výsledků měření.

 

9.6.     Na staveniště smí vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v seznamu zaměstnanců předaném Objednateli. Jiné osoby mohou na staveniště vstoupit jen s vědomím zástupce Objednatele na stavbě ve věcech realizace uvedeného ve smlouvě, a to na základě zápisu ve stavebním deníku a v doprovodu Objednatelem určené osoby. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé porušením tohoto ustanovení.

 

9.7.     Protokolárně předané staveniště /pracoviště/ bude Zhotovitel užívat po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro vyklizení staveniště /pracoviště/. Zhotovitel vyklidí staveniště /pracoviště/ nejpozději v den převzetí díla Objednatelem.

 

9.8.     Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů Objednatele, udržovat na převzatém staveništi /pracovišti/, výjezdech z něho, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen denně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady a nebezpečí. Platí zásada, že při odchodu zaměstnanců Zhotovitele ze stavby, musí být denně každé staveniště/pracoviště/ uklizeno. V případě neplnění uvedených podmínek je Objednatel oprávněn zajistit vyklizení a pořádek a veškeré náklady s tím spojené vyúčtovat Zhotoviteli samostatným daňovým dokladem – fakturou.  Předané staveniště /pracoviště/ bude Zhotovitelem užíváno výhradně pro účely předmětu díla.

 

9.9.     Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že naloží na vlastní náklady s odpady vzniklými z činnosti, která je předmětem této smlouvy ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

 

9.10. Za materiál a stroje Zhotovitele uskladněné na staveništi /pracovišti/, jakož i za celé staveniště odpovídá Zhotovitel.

 

9.11. Zhotovitel je povinen respektovat, že na předaném staveništi/pracovišti/ může působit více Zhotovitelů a zavazuje se neomezovat je v jejich činnosti. Tato skutečnost není důvodem ke změně smluvních podmínek.

 

9.12. Náhradní materiály může Zhotovitel použít pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele, a to poté, co bude písemně uzavřena dohoda o jakosti a ceně náhradního materiálu. Případná změna ceny musí být následně potvrzena dodatkem ke smlouvě. V takovém případě se Zhotovitel zavazuje uzavřít dodatek smlouvy do 7 dnů od předložení návrhu Objednatelem.

 

9.13. Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné nebo jsou zakryté, nejméně 4 pracovní dny předem. Pokud se Objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, je Zhotovitel oprávněn v práci pokračovat. Pokud bude Objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je Zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady Objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebude zjištěno, že práce nebyly řádně provedené. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele ke kontrole těchto prací, je Zhotovitel povinen na písemnou žádost Objednatele ve stavebním deníku tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.

 

9.14. Zhotovitel se zavazuje zápisem ve stavebním deníku vyzvat nejméně 4 pracovní dny předem Objednatele k účasti na případných zkouškách díla. 

 

9.15. Nejpozději při prvním dodání materiálu nebo výrobku na stavbu musí být Objednateli předány kopie platných dokladů jednoznačně prokazující požadované vlastnosti materiálu nebo výrobku:

-         prohlášení o shodě a CE štítek, technický list, případně protokol o zkouškách;

-         pro výrobky charakteru nebezpečných chemických látek a přípravků bezpečnostní listy;

-         pro součásti a systémy požárně bezpečnostních zařízení a pro výrobky s předepsanou požární odolností je nutno doložit také kopie certifikátů a atesty požární odolnosti;

-         pro stavby v režimu TKP staveb pozemních komunikací nebo TKP Českých drah je nutno doložit předepsané doklady dle příslušných kapitol těchto TKP;

-         pro všechny  vybrané/stanovené výrobky a materiály, které budou použity ke stavbě, předloží Zhotovitel ke schválení v dohodnutém termínu platné doklady o posouzení shody, zejména dle zákona 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

 

9.16. Stavbyvedoucí může v jednoduchých případech a po dohodě s Objednatelem rozhodnout, že bude doloženo pouze písemné ujištění, že je na materiál nebo výrobek je vydáno prohlášení o shodě. Ujištění musí být vydáno pro přesně vyjmenované konkrétní výrobky.

 

9.17. Materiály a výrobky, pro které nebyly dodány v dohodnutém termínu platné doklady shody a doklady jednoznačně prokazující jejich vlastnosti, nesmí být zabudovány. Tyto nedostatky jsou důvodem k zastavení prací a následné fakturace do doby zjednání nápravy, aniž by toto zastavení prací mělo vliv na termíny provedení díla, ať dílčí či konečné.

 

9.18. Nad rámec shora uvedených povinností je Zhotovitel povinen při provádění požadovaných prací zabezpečit dodržování předpisů k zajištění ochrany životního prostředí. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat opatření stanovené enviromentálními aspekty.

 

9.19. Zhotovitel je povinen zajišťovat separovaný sběr odpadů a jejich likvidaci oprávněnými osobami. V případě nakládání s nebezpečnými odpady bude mít Zhotovitel příslušné platné rozhodnutí orgánu veřejné správy.

 

9.20. V případě používání látek kategorie nebezpečných chemických látek a přípravků bude zhotovitelem zajištěno proškolení pracovníků a na stavbě budou k dispozici příslušné bezpečnostní listy.

 

9.21. Používané mechanismy budou v takovém technickém stavu, aby neohrožovaly životní prostředí úkapy nebezpečných látek, výfukovými zplodinami a nadměrným hlukem.

 

9.22. V případě parkování na staveništi budou pod zaparkovanými mechanismy umístěny záchytné vany pro možný úkap pohonných hmot a provozních kapalin.

 

9.23. Zhotovitel je povinen respektovat hranice předaného pracoviště a stanovené příjezdné trasy, každé vozidlo bude před výjezdem na veřejnou komunikaci očištěno.

 

 

10.         Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana při provádění díla

 

10.1. Při provádění díla je Zhotovitel povinen plnit veškeré povinnosti stanovené platnými právními předpisy k zajištění požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, technických zařízení a pracovních podmínek. Zejména pak plnit ustanovení:

-         zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce;

-         zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci);

-         nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích;

-         nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky;

-         nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí;

-         nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí;

-         zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně;

-         vyhlášky ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci,

-         vyhlášky ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách.

 

10.2. Zhotovitel se zavazuje v termínu nejméně 10 dnů před zahájením realizace díla předložit Objednateli následující dokumentaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

 

a)  Informaci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které pro realizaci díla zvolil. Informace o rizicích musí být předány v listinné podobě nebo na označeném nosiči dat a schváleny odpovědným zaměstnancem Zhotovitele.

 

b)  Technologický postup pro realizaci konkrétního díla. Technologický postup musí stanovit:

-         pracovní postup pro danou pracovní činnost;

-         návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací;

-         použití strojů a zařízení a speciálních pracovních prostředků, pomůcek apod.;

-         druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí (lešení, podpěrných konstrukcí, plošin apod.);

-         způsoby dopravy (svislé i vodorovné) materiálu včetně komunikací a skladovacích ploch;

-         technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí;

-         opatření k zajištění staveniště (pracoviště) po dobu, kdy se na něm nepracuje;

-         opatření při pracích za mimořádných podmínek;

-         opatření k individuálnímu zajištění jednotlivce pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou musí Zhotovitel zpracovat s údaji o způsobu zajištění, o použitých osobních ochranných pracovních prostředcích, s vyznačením bodů úvazu a se statickým výpočtem.

        Technologický postup musí být předán v listinné podobě nebo na označeném nosiči dat a schválen odpovědným zaměstnancem Zhotovitele.

 

c)   Čestné prohlášení o splnění požadavků právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochraně, které musí obsahovat:

-         prohlášení o proškolení zaměstnanců z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP a PO;

-         prohlášení o odborné a zdravotní způsobilosti zaměstnanců;

-         prohlášení o technické způsobilosti strojů, zařízení, nářadí a technických pomůcek používaných na staveništi;

-         jmenný seznam zaměstnanců (pracovníků), kteří se budou na realizaci díla podílet.

 

        Čestné prohlášení musí být předáno v listinné podobě a podepsáno odpovědným zaměstnancem Zhotovitele.

 

10.3. Odpovědní zástupci smluvních stran se před zahájením plnění předmětu smlouvy písemně informují o rizicích možného ohrožení života a zdraví a o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a konkrétního díla.

 

10.4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením realizace díla a dále při každé změně, poskytnout svým zaměstnancům vhodné a přiměřené pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a informace o přijatých opatřeních k odstranění rizik a postupech při mimořádných událostech na pracovišti.

 

10.5. Zhotovitel přebírá odpovědnost a je povinen realizovat konkrétní opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a opatření, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik při realizaci díla, zejména ve fázích a činnostech se zvýšeným rizikem.

 

10.6. Na základě výzvy Objednatele je Zhotovitel povinen předložit Objednateli doklad o odborné a zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců v rozsahu stanoveném právními nebo jinými předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

 

10.7. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů Objednatele, zejména pokynů určeného zástupce Objednatele, osoby odborně způsobilé v prevenci rizik Objednatele, energetika, ekologa, odborně způsobilé osoby v požární ochraně Objednatele, zaměstnance v oblasti kontroly jakosti a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

 

10.8. Budou-li na jednom pracovišti plnit úkoly zaměstnanci dvou a více Zhotovitelů, případně další subjektů, uzavře s nimi Zhotovitel písemnou dohodu ve smyslu ust.  § 101 odst. 3 a 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

 

10.9. Je-li pro pracoviště resp. staveniště ustanoven koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je Zhotovitel zejména povinen:

 

a)  nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi (pracovišti) doložit Objednateli, že prokazatelně informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které pro plnění díla zvolil;

 

b)  poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi trvalou součinnost pro plnění jeho úkolů;

 

c)   zúčastňovat se kontrolních dnů a kontrolních prohlídek stavby, případně zajistit přítomnost dalších osob, např. osoby odborně způsobilé v prevenci rizik;

 

d)  dodržovat plán BOZP pro realizované dílo a postupovat dle dohodnutých opatření, způsobem a ve lhůtách v plánu BOZP uvedených.

 

10.10.      Zhotovitel se zavazuje předávat Objednateli písemné denní seznamy zaměstnanců Zhotovitele, popřípadě dalších osob, které se na realizaci díla jeho prostřednictvím podílejí. Jiné osoby než osoby uvedené v takovém seznamu smějí na staveniště vstoupit jen s vědomím určeného zástupce Objednatele. Tím není dotčena odpovědnost Zhotovitele za bezpečnost a ochranu zdraví těchto osob po dobu, po kterou se zdržují na staveništi.

 

10.11.      Zhotovitel se zavazuje v souladu s právními předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho samostatnou část, pokud oplocení nezajišťuje Objednatel či další subjekt. Oplocení zřízené Zhotovitelem je Zhotovitel povinen udržovat v řádném a bezpečném stavu do doby splnění realizace díla.

 

10.12.      Osobou odpovědnou za organizaci práce zaměstnanců Zhotovitele a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za Zhotovitele je vždy určený zástupce Zhotovitele. Neuvádí-li jej smlouva, sdělí Zhotovitel před zahájením plnění Objednateli jeho jméno a příjmení, jakož i telefonické spojení. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalou přítomnost určeného zástupce Zhotovitele po dobu provádění plnění na staveništi.

 

10.13.      Zaměstnanci Zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku Zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od Zhotovitele informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci; přitom používají pouze přístupové cesty určené Objednatelem.

 

10.14.      Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci používali osobní ochranné pracovní prostředky stanoveným způsobem v návaznosti na vyhodnocená rizika, která vznikají při pracovních postupech, které pro realizaci díla zvolil a zavazuje se jejich používání soustavně kontrolovat. Zaměstnanci musí používat osobní ochranné pracovní prostředky v minimálním rozsahu: pracovní oděv, pracovní obuv, ochranou přílbu, výstražnou vestu (pokud její používání nepředstavuje riziko), popřípadě pracovní oděvy s reflexními prvky. Zaměstnanci Zhotovitele musejí být na viditelném místě oděvu nebo ochranné přílby označeni způsobem stanoveným Objednatelem.

 

10.15.      Každý úraz zaměstnance Zhotovitele na staveništi se Zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci Objednatele a umožnit Objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového úrazu. Zhotovitel rovněž Objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí Objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.

Objednatel je oprávněn vyžadovat informace o úrazech a závažných mimořádných událostech a postup při jejich vzniku. Objednatel je oprávněn určit organizaci první pomoci (vybavenost, umístění a podmínky pro poskytování první pomoci na staveništi /pracovišti/Objednatele).

 

10.16.      Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že zástupce Objednatele má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a Zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců Zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště nebo pracoviště. Neučiní-li tak ani přes výzvu Objednatele, má právo vykázat jej Objednatel jménem Zhotovitele.

 

10.17.      Zhotovitel je povinen zajistit si vlastní dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci a provádět soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při realizaci díla a upozornit Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích Objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků Objednatele nebo třetích osob či k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.

 

10.18.      Zhotovitel je povinen používat pouze bezpečná technická zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a předložit Objednateli na jeho žádost doklady o jejich kontrolách, revizích a zkouškách nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich provoz. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí Zhotovitel zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a českými technickými normami, popřípadě též s návody jejich výrobců.

 

10.19.      Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, které použil při plnění díla a že se této povinnosti nemůže zprostit.

 

10.20.      Skládky a místa pro uložení materiálu je Zhotovitel oprávněn zřídit jen v prostorách určených k tomu Objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

 

10.21.      Zhotovitel zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o požární ochraně a příslušných českých technických norem.

 

10.22.      Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště, sklady, skládky jakož i přístupové komunikace a další plochy v náležitém pořádku, uspokojivém stavu a čistotě.

 

10.23.      Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat a strpí způsob provádění a četnost kontrol bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze strany Objednatele, zejména stavu technické prevence, kontroly plnění přijatých opatření v oblasti prevence rizik, kontroly dodržování bezpečnostních předpisů a stanovených pracovních postupů, kontroly používání osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnanci Zhotovitele, kontroly výrobních a pracovních prostředků a zařízení na stavbě. Za účelem kontroly Zhotovitel umožní vstup zaměstnanců Objednatele na pracoviště Zhotovitele.

 

10.24.      Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců Zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím Zhotovitele podílejí na jeho plnění nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi.

 

10.25.      Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ jednání jeho zaměstnanců (nebo osob, které se prostřednictvím Zhotovitele podílejí na jeho plnění nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi) v rozporu s platnou legislativou v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a těmito Obchodními podmínkami. Uvedená smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů od jejího uplatnění Objednatelem u Zhotovitele. Objednatel je oprávněn započíst nárok na smluvní pokutu proti pohledávkám Zhotovitele vyplývajícím z příslušné smlouvy o dílo. Nárok na náhradu škody v plné výši není ujednáním o smluvní pokutě dle této smlouvy dotčen a Objednatel je tedy oprávněn požadovat též náhradu škody přesahující smluvní pokutu.

 

 

11.         Provedení díla

 

11.1. Dílo je samostatným celkem a bude předáváno najednou. Před celkovým dokončením díla je Objednatel oprávněn svolat, na základě písemného oznámení Zhotovitele o dokončenosti díla, předpřejímku díla, v rámci které bude Objednatelem posouzena připravenost díla k přejímacímu řízení a bude zhodnocena jakost a kompletnost provedeného díla. O předpřejímce sepíše Objednatel protokol, který bude obsahovat zejména specifikaci případných vad bránících převzetí díla. Tato předpřejímka nenahrazuje převzetí díla, ani specifikaci veškerých vad.

 

11.2. Zhotovitel je povinen předat Objednateli předmět díla nejpozději v poslední den dodací lhůty (termínu dokončení díla). Zhotovitel je povinen předat Objednateli předmět díla ve stavu odpovídajícímu smlouvě a provede za tím účelem na své náklady všechny potřebné opravy nebo náhradní dodávky a výkony, pokud mezitím bylo jeho dílo jakkoliv poškozeno, odcizeno nebo zničeno. Zhotovitel ohlásí neprodleně Objednateli jakékoliv škody, ztráty a poškození a dohodne s ním termíny a způsob jejich likvidace a náhrady.

 

11.3. Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí díla, které je bez vad a nedodělků, mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

 

11.4. Připravenost díla k přejímce oznámí Zhotovitel Objednateli ve stavebním deníku a ten svolá přejímací řízení zpravidla do 7 dnů od tohoto oznámení.

 

11.5. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných zejména příslušnými předpisy, platnými normami, projektovou dokumentací a Objednatelem, které provede Zhotovitel na své náklady. Protokol o průběhu a výsledku zkoušek předá Zhotovitel Objednateli do 2 dnů od jejich provedení.   K materiálům a výrobkům budou Zhotovitelem předávány před jejich zabudováním do stavby kopie dokladů jednoznačně prokazující požadované vlastnosti a shodu podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a nařízení vlády č 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. Všechny doklady, jimiž je Zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni zahájení předpřejímky nebo převzetí.  Jde zejména o tyto doklady:

-         Projekt skutečného provedení ve čtyřech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních na označených nosičích dat (CD), přičemž záznam bude nepřepsatelný, nesmazatelný. Projektem skutečného provedení se rozumí aktuální projekt pro provedení díla, v němž budou odborně zakresleny případné dokladované odchylky skutečného provedení díla od  projektu pro provedení díla. V případech, kdy pro velké množství změn by ručně opravený výkres byl nepřehledný, bude zpracován Zhotovitelem výkres nový. Projekt skutečného provedení bude na každém výkresu opatřen razítkem a podpisem odpovědné osoby Zhotovitele;

-         Všechny předepsané doklady osvědčující řádné a kvalitní provedení díla včetně „Prohlášení Zhotovitele o jakosti a úplnosti“ díla, které dosud Zhotovitel Objednateli prokazatelně nepředal;

-         Návody na používání, obsluhu a údržbu v českém jazyce ve čtyřech vyhotoveních;

-         Návrh servisní smlouvy (pro technologické soubory a technická zařízení);

-         Záruční listy výrobků a zařízení;

-         Doklady o zaškolení obsluhy;

-         Ostatní doklady požadované Objednatelem v průběhu provádění díla;

-         Geodetické zaměření provedeného předmětu díla, a to na označených nosičích dat – CD.

 

11.6. Pokud se zjistí při přejímce díla jako celku investorem či při kolaudačním řízení nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se Zhotovitel takové doklady dodat Objednateli v termínu určeném Objednatelem na základě požadavku investora či příslušného orgánu.

 

11.7. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů požadovaných smlouvou o dílo, souvisícími dokumenty nebo těmito Obchodními podmínkami bude hodnoceno jako nesplnění předmětu díla. Objednatel při zjištění této skutečnosti uvědomí Zhotovitele a zhotovitel je povinen do tří dnů zjednat nápravu.  Při nedodržení této třídenní lhůty je každý další den prodlení hodnocen jako prodlení Zhotovitele s dokončením díla.

 

11.8. Při předání díla Objednatel vyhotoví zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. Převzetí je možno odepřít v případě úplného nebo částečného nesplnění smluvního provedení díla Zhotovitelem, při nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací řízení nebo při zjištění jakýchkoliv vad.

 

11.9. Objednatel je oprávněn převzít dílo i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad, které samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání plnohodnotnému užívání díla, ani ho neztěžují či mu nevadí a nebrání provádění návazných prací. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění, nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných. Objednatel není do doby odstranění vad povinen hradit Zhotoviteli část ceny díla, jež by odpovídala jeho nároku na slevu, jestliže by vady nebyly odstraněny. Nedojde-li k dohodě, cena díla se bez dalšího snižuje o cenu vady.

 

11.10.      V případě zjištění jakýchkoliv vad v průběhu předávání díla je Objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.

 

 

12.         Záruka za jakost

 

12.1. Zhotovitel přebírá vůči Objednateli záruku, že jím dodaný předmět díla bude mít vlastnosti sjednané smlouvou a vlastnosti běžně předpokládané a odpovídající platným, uznávaným, obvykle používaným či spravedlivě očekávaným technickým požadavkům a předpisům, a to po celou záruční dobu. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikovanou v projektové dokumentaci a bude provedeno, chráněno a označeno podle ČSN, EN, ISO 9000 či příslušné normě ISO platné v době uzavření smlouvy, technickým požadavkům na stavební výrobky zejména ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Předmět díla nesmí mít žádné nedostatky jakosti.

 

12.2. Zhotovitel zaručuje, že použité materiály, dodávky a zařízení jsou nové, první jakostní třídy, odpovídají předané projektové dokumentaci a standardům dohodnutých ve smlouvě o dílo.

 

12.3. Délka záruční doby je sjednána na 61 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Poskytnutá záruka za jakost se nedotýká nároků a lhůt z odpovědnosti za vady díla.

 

12.4. Záruční doba neběží po dobu od uplatnění vad díla do jejich úplného a řádného odstranění. Za okamžik úplného a řádného odstranění vad se považuje okamžik, ve kterém podepíše Objednatel protokol o odstranění vad.

 

12.5. V případě zjištění vady díla v záruční době má Objednatel právo požadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vadu zdarma na vlastní náklady v termínu stanoveném Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje zahájit ihned po oznámení jejich výskytu odstraňování případných vad zjištěných v záruční době, které ohrožují bezpečnost a zdraví lidí, a tyto vady také ihned odstranit. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad zjištěných v záruční době, které mají charakter havárie, do 3 hodin od jejich oznámení a tyto vady odstranit do 24 hodin. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných ostatních vad zjištěných v záruční době do 3 dnů od oznámení vady (uplatnění reklamace) Objednatelem.  Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, Zhotovitel se zavazuje dodat do 7 dnů od této skutečnosti náhradní předmět plnění a uhradit náhradu škody v plné výši. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování uplatněných vad a vady odstranit vždy, tj. i v případě, že je sporné, zda Zhotovitel za vady odpovídá. Otázka event. nároků Zhotovitele z odstranění vad bude řešena až po úplném odstranění uplatněných vad.

 

12.6. V případě, že je reklamace vyřešena tak, že Zhotovitel vadu odstraní, počíná běžet nová záruční doba, a to na tu část díla, u které se vada projevila a byla odstraněna.

 

12.7. Zhotovitel je povinen uhradit veškeré škody vzniklé z vad uplatněných v průběhu záruční doby.

 

12.8. Nedodrží-li Zhotovitel stanovený nebo dohodnutý termín odstranění vady oznámené (reklamované) v průběhu záruční doby, je Objednatel oprávněn bez dalšího vadu odstranit sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.  Zhotovitel zároveň uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou takovou vadu a dále smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ až do dne odstranění vady, maximálně ve výši 30 % z celkové ceny díla. V případě vad, které znemožňují řádné užívání díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu až do výše 80% z celkové ceny díla. Jakékoliv pohledávky vůči Zhotoviteli vzniklé v důsledku neodstraňování reklamovaných vad ve stanovených termínech je Objednatel oprávněn jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky Zhotovitele, včetně smluvních pozastávek nebo je čerpat z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem. Nárok Objednatele na náhradu škody v plné výši není tímto ujednáním o smluvní pokutě dotčen a Objednatel je tedy oprávněn požadovat též náhradu škody přesahující smluvní pokutu.

 

12.9. V případě, že Zhotovitel bude provádět dílo či jeho část prostřednictvím subdodavatele, je Zhotovitel povinen nejpozději v den, kdy subdodavatel začne dílo či jeho část provádět, předložit Objednateli subdodavatelem řádně podepsaný a platný záruční list, kterým subdodavatel poskytne Objednateli záruku za dílo či jeho část, kterou subdodavatel bude provádět, a to v délce trvání 61 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Pro odstranění pochybností se stanoví, že záruka poskytnutá Objednateli Zhotovitelem není zárukou subdodavatele poskytnutou Objednateli dotčena. O prodlení Zhotovitele se splněním této povinnosti se prodlužuje splatnost všech pohledávek Zhotovitele za Objednatelem na základě předmětné smlouvy o dílo. V případě prodlení se plněním této povinnosti je Zhotovitel rovněž povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla vč. DPH za každý den prodlení, maximálně však 30 % z ceny díla vč. DPH. Nárok na smluvní pokutu je splatný vždy v den následující po dni, ve kterém nárok na smluvní pokutu vznikl. Nárok Objednatele na náhradu škody v plné výši není tímto ujednáním o smluvní pokutě dotčen a Objednatel je tedy oprávněn požadovat též náhradu škody přesahující smluvní pokutu.

 

 

13.         Vady díla

 

13.1. Vadami díla jsou nedodělky (množstevní vada), jiné než sjednané plnění a neodpovídá-li dílo výsledku určenému ve smlouvě, jakož i skutečnost, že dílo nemá vlastnosti běžně předpokládané a odpovídající platným, uznávaným, obvykle používaným či spravedlivě očekávaným technickým požadavkům.

 

13.2. Vadou díla je rovněž, nemá-li dílo obvyklé vlastnosti, jakož i vlastnosti odpovídající platným či uznávaným technickým předpisům včetně standardů (norem) ČSN, EN a ISO, a to po dobu stanovenou ve smlouvě (záruční doba).

 

13.3. Vadou díla se rozumí rovněž vlastnost, u níž nelze při zahájení díla a vynaložení odborné péče předpokládat, že by Objednatel tuto vlastnost požadoval či její existenci toleroval.

 

14.         Prodlení zhotovitele

 

14.1. Zhotovitel je v prodlení zejména nesplní-li řádně a včas svůj závazek provést dílo dle smlouvy a Obchodních podmínek.

 

14.2. Objednatel je oprávněn v případě prodlení Zhotovitele se splněním jakékoliv povinnosti dle smlouvy či Obchodních podmínek zajistit bez dalšího splnění takové povinnosti sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Objednatel je tak zejména oprávněn v případě prodlení Zhotovitele s prováděním díla či jeho části oproti sjednaným termínům zajistit bez dalšího provedení díla či jeho části sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. 

 

14.3. Objednatel je dále oprávněn požadovat v případě prodlení Zhotovitele náhradu škody v plné výši.

 

14.4.  Objednatel je rovněž oprávněn v případě prodlení Zhotovitele se splněním jakékoliv povinnosti dle smlouvy či Obchodních podmínek odstoupit od smlouvy.

 

 

15.         Smluvní pokuty

 

15.1. V případě prodlení Zhotovitele s provedením díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení. V případě, že jsou ve smlouvě sjednány dílčí termíny plnění díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním takového termínu. Nárok na smluvní pokutu je splatný vždy v den následující po dni, ve kterém nárok na smluvní pokutu vznikl.  

  

15.2. V případě porušení jakékoliv povinnosti v tomto článku výslovně neuvedené a vyplývající ze smlouvy, Obchodních podmínek či zákonného předpisu je Zhotovitel povinen platit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ porušení. Nárok na smluvní pokutu je splatný vždy v den následující po dni, ve kterém nárok na smluvní pokutu vznikl.

 

 

15.3. V případě prodlení se splněním povinnosti v tomto článku výslovně neuvedené a vyplývající ze smlouvy, Obchodních podmínek či zákonného předpisu je Zhotovitel povinen dále platit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení. Analogicky totéž platí v případě prodlení s odstraněním závadného stavu vyvolaného porušením povinnosti ze strany Zhotovitele. Nárok na smluvní pokutu je splatný vždy v den následující po dni, ve kterém nárok na smluvní pokutu vznikl.

 

15.4. Ujednání o výši smluvní pokuty platí, není-li sjednáno na jiném místě Obchodních podmínek ve smlouvě vyšší smluvní pokuta.

 

15.5. Ujednání o smluvní pokutě dle tohoto článku či dle jiného ujednání Obchodních podmínek či smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody v plné výši a Objednatel je tak oprávněn požadovat též náhradu škody přesahující smluvní pokutu.

 

15.6. Objednatel je oprávněn započíst nárok na smluvní pokutu vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele, a to splatné i nesplatné. Taktéž je Objednatel oprávněn uspokojit svůj nárok na smluvní pokutu prostřednictvím bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem.

 

 

16.         Odstoupení od smlouvy

 

16.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem.

 

16.2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit v případě jakéhokoli porušení povinnosti ze strany Zhotovitele vyplývající ze smlouvy, Obchodních podmínek či zákonného předpisu.

 

16.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v těchto případech:

 

a)  Zhotovitel vstoupil od likvidace;

 

b)  Zhotovitelem či jinou osobou byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení na majetek Zhotovitele;

 

c)   je dána existence jakékoliv skutečnosti, která by mohla byť i jen potenciálně ohrozit řádné plnění díla ze strany Zhotovitele.

 

16.4. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody. 

 

17.         Postoupení pohledávek

 

17.1. Zhotovitel není oprávněn převést jakékoliv povinnosti nebo postoupit práva vzniklá na základě příslušné smlouvy o dílo bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel tak není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zřídit zástavní právo k pohledávkám za Objednatelem či učinit jakýkoliv právní úkon, na jehož základě by došlo k převodu pohledávky ze Zhotovitele na třetí osobu či jehož důsledkem by byla povinnost Objednatele plnit jakoukoli pohledávku Zhotovitele k rukám třetí osoby.  

 

 

18.         Započtení pohledávek

 

18.1.  Zhotovitel není oprávněn započítat jednostranně jakékoliv své pohledávky vůči jakýmkoliv pohledávkám Objednatele za Zhotovitelem.

 

18.2. Objednatel je oprávněn započítat jednostranně jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vůči jakýmkoli splatným i nesplatným pohledávkám Zhotovitele.

 

 

19.         Ostatní a závěrečná ustanovení

 

19.1. Za jednání Zhotovitele se považuje jednání kterékoliv osoby, která jménem Zhotovitele vystupuje navenek. Takovéto jednání se považuje za jednání Zhotovitele a podléhá úpravě ust. § 15 a § 16 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.

 

19.2.  Jednacím jazykem mezi účastníky je český jazyk.

 

19.3.  Smluvní strany si ve smyslu ust. § 89a zákona č. 99/1963, občanského soudního řádu, výslovně sjednávají pro případné spory ze smlouvy a těchto Obchodních podmínek místní příslušnost soudu věcně příslušného v prvním stupni se sídlem v Plzni, a to Okresní soud Plzeň – město nebo Krajský soud v Plzni. Skutečnost, zda se jedná o Okresní soud Plzeň – město nebo Krajský soud v Plzni bude určena na základě ustanovení právních předpisů o věcné příslušnosti, zejména zák. č. 99/1963, občanského soudního řádu.

 

19.4. Záležitosti neupravené smlouvu či Obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem.

 

19.5.  Pokud by byla jednotlivá ustanovení těchto Obchodních podmínek neúčinná, netýká se to účinnosti ostatních ustanovení.

 

 

 

V Dýšině, dne 01.09.2012

 

 

 

 

 

            BP STAVBY CZ s.r.o.

Ing. Pavel Boukal, jednatel společnosti